آلبوم تصاوير

مجموعه ای از تصاوير طبقه بندی شده از خدمات درمانی

تعویض دریچه آئورت

بیمارستان مواصات دمشق

نمايش تصوير

ترمیم تریکوسپیت

بیمارستان قلب اطفال دمشق

نمايش تصوير

تعویض دریچه میترال

بیمارستان تهرانپارس

نمايش تصوير

بای پس کرونر

بیمارستان اسد دمشق

نمايش تصوير

T F اطفال

بیمارستان شهید رجایی

نمايش تصوير

شنت بلالوگ توسین

بیمارستان شهید رجایی

نمايش تصوير

Adult congenital Heart Disease

جراحی قلب بزرگسال مادرزادی بیمارستان عرفان نیایش

نمايش تصوير