آلبوم تصاوير

مجموعه ای از تصاوير طبقه بندی شده از خدمات درمانی

تعویض دریچه آئورت

بیمارستان مواصات دمشق

نمايش تصوير

ترمیم تریکوسپیت

بیمارستان قلب اطفال دمشق

نمايش تصوير

بای پس کرونر

بیمارستان اسد دمشق

نمايش تصوير

T F اطفال

بیمارستان شهید رجایی

نمايش تصوير

شنت بلالوگ توسینگ

بیمارستان شهید رجایی

نمايش تصوير

Adult congenital Heart Disease

جراحی قلب بزرگسال مادرزادی بیمارستان رجایی

نمايش تصوير

تيم جراحى

بیمارستان امید

نمايش تصوير

بیمارستان امید

نمايش تصوير

بیمارستان امید

نمايش تصوير

بیمارستان امید

نمايش تصوير

بیمارستان امید

نمايش تصوير

بیمارستان امید

نمايش تصوير